exit("a"); Công ty Cổ Phần Phương Minh, cong ty co phan phuong minh #exit("a");