exit("a"); Năng lực nhân sự, nang luc nhan su #exit("a");