exit("a"); Công nghệ thiết bị, cong nghe thiet bi #exit("a");