exit("a"); Cọc vuông BCCT và cọc vuông BCCT dự ứng lực, coc vuong bcct va coc vuong bcct du ung luc #exit("a");