exit("a"); Dự án đã thi công, du an da thi cong #exit("a");