exit("a"); Dự án chưa thi công, du an chua thi cong #exit("a");